Έγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.- Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης) Συνεδριάσεως του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου

Της 07/12/2022
Αριθμός Απόφασης : 167/2022