Έγκριση της 23ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 15

ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης) Συνεδριάσεως του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου

Της 07/12/2022
Αριθμός Απόφασης : 166/2022