Από το πρακτικό της 13 ης Τακτικής (Δια περιφοράς ) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου

Νοτίου Πηλίου Της 25/11/2022
Αριθμός Απόφασης : 159/2022

Περίληψη: Έγκριση της 22ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.