Από το πρακτικό της 13ης Τακτικής (Δια περιφοράς ) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου

Νοτίου Πηλίου  Της 25/11/2022
Αριθμός Απόφασης : 158/2022

Περίληψη: Έγκριση της 21ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.