Από το πρακτικό της 13ης Τακτικής (Δια περιφοράς ) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου

Νοτίου Πηλίου Της 25/11/2022  Αριθμός Απόφασης : 157/2022

Περίληψη: Έγκριση της 20ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.