Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 -Τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 3/2023