Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 –
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2022

Από το πρακτικό της 12ης Τακτικής (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης) Συνεδριάσεως του
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 20/10/2022
Αριθμός Απόφασης : 154/2022