Έγκριση της 18ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023