Έγκριση της 16ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 – Τροποποίηση τεχνικού
προγράμματος οικονομικού έτους 2022

Της 28/09/2022
Αριθμός Απόφασης : 134/2022