Έγκριση της 15ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022-Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2022.

Της 28/09/2022
Αριθμός Απόφασης : 133/2022