Έγκριση της 13/2023 απόφασης του Πολιτιστικού-Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Ν. Πηλίου
(περί 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού)

Από το πρακτικό της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ( Διά Περιφοράς) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 26/07/2023  Αριθμός Απόφασης : 142/2023