Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 119/2023  του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου