Έγκριση της 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Αριθμός Απόφασης : 96/2023 του  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου