Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς – Εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν.  4849/2021

Αριθμός Απόφασης : 90/2023  του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου