Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Δια Ζώσης) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου

Αριθμός Απόφασης : 56/2024