Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Δια ζώσης) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου της 28/02/2024
Αριθμός Απόφασης : 40/2024