Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης των μελετών της πράξης: «Σύνταξη Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Τρικερίου, Σηπιάδος και Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου» προϋπολογισμού 958.940,00 Ευρώ. Αντικείμενο είναι η εκτέλεση και εκπόνηση των αναγκαίων ερευνών και μελετών αναφορικά με τη νομιμοποίηση, την οριοθέτηση χερσαίων ζωνών αλλά και την επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών υποδομών που χωροθετούνται στο παράκτιο μέτωπο των κάτωθι οικισμών:

 •  Κόττες
 • Αλογόπορος
 • Μύλος
 • Γεροπλίνα
 • Μηλίνα
 • Παλαιό Τρίκερι
 • Άγιος Γεώργιος (Κατηγιώργης)
 • Μουρτιάς
 • Αγία Κυριακή
 • Χόρτο
 • Αλατάς

Οι επιμέρους μελέτες που θα εκπονηθούν είναι οι εξής:

 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες
 • Μελέτες Λιμενικών Έργων
 • Στατικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Μελέτες Η/Μ Έργων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 01/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/04/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»