Διακήρυξη για την ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 71/2020 ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ – ΕΤΟΥΣ 2024-25

με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 260.000€ (συμπ ΦΠΑ)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020 και οριοθέτησης του εντός των ορίων του Δήμου Νοτίου Πηλίου ετών 2024-2025.