ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΕΣΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΟΠ ΠΗΛΙΟΥ  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση κτιρίου από τον Δόμο Νότιου Πηλίου στην εδρα  του Δήμου Νοτίου Πηλίου , στην  Αργαλαστη  προκειμένου να
μεταστεγαστούν, οι υπηρεσίες  Πυροσβεστικού Κλιμάκιου Αργαλαστής.