ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Μέσω τηλεδιάσκεψης και Διά ζώσης) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 28/04/2023
Αριθμός Απόφασης : 84/2023 , 85/2023