ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Με τηλεδιάσκεψη) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου

Αριθμός Απόφασης : 214/2023