ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Δια Ζώσης) Συνεδριάσεως του

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 26/04/2024

Αριθμός Απόφασης : 85 /2024