ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Δια Ζώσης) Συνεδριάσεως του

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 26/04/2024

Αριθμός Απόφασης : 84 /2024