ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Δια Ζώσης) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 26/04/2024
Αριθμός Απόφασης : 82 /2024

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024