ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Διά ζώσης και Μέσω τηλεδιάσκεψης) Συνεδριάσεως
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 16/08/2023

Αριθμός Απόφασης : 147 /2023