ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Με τηλεδιάσκεψη) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 14/11/2023
Αριθμός Απόφασης : 202/2023

Έγκριση της 20ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023