ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ (Με τηλεδιάσκεψη) Συνεδριάσεως του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δήμου Νοτίου Πηλίου Της 14/11/2023
Αριθμός Απόφασης : 201/2023

Έγκριση της 19ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023