Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών για την βελτίωση ασφάλειας του οδικού δικτύου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Τετάρτη 08/03/2023 και ώρα 14:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την Τρίτη. 14/03/2023 και ώρα 11:00.
Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Νότιου Πηλίου www.dnpiliou.gov.gr.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι οι επεμβάσεις – βελτιώσεις – τροποποιήσεις επί του υφιστάμενου οδικού δικτύου, πιο συγκεκριμένα του αμιγώς αστικού οδικού δικτύου (εντός ορίων οικισμών) και του υπεραστικού – περιαστικού οδικού δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, οι επεμβάσεις για το αστικό οδικό δίκτυο εντός ορίων οικισμών είναι οι εξής:
– Αλλαγές στην επιφάνεια της οδού με χρήση διαφορετικών υλικών, ασφαλτοσκυροδέματος σε συνδυασμό με κυβόλιθο.
– Κατακόρυφη σήμανση Τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης: 1. Αναγγελίας κινδύνου (Κ), 2. Ρυθμιστικές της κυκλοφορίας (Ρ), 3. Πληροφοριακές (Π) και 4. Πρόσθετες (Πρ)
– Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις
– Φωτισμός οδών
– Εικονικοί μειωτές ταχύτητας πιο συγκεκριμένα μεταλλικοί μόνιμοι ανακλαστήρες οδοστρώματος
– Δημιουργία θέσεων στάθμευσης μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και οχημάτων μικροκινητικότητας
– Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ
– Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, εύκαμπτων στύλων για την ένταση οριοθέτησης και αναγνώρισης του απαραίτητου χώρου ελιγμών και κίνησης των οχημάτων
– Βελτίωση οδοστρώματος σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε περιοχές έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών
– Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων παρεμβάσεις εξασφάλισης των απαραίτητων απορροών σε θέσεις φρεατίων για την αποφυγή συσσώρευσης ομβρίων και δημιουργίας συνθηκών ολίσθησης
– Μονοδρομήσεις Οδών

Αντίστοιχα, οι προτεινόμενες επεμβάσεις για το υπεραστικό οδικό δίκτυο που περιλαμβάνονται στις Δράσεις της Πρόκλησης, είναι οι εξής:
-Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας σήμανσης
-Τοποθέτηση – βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης
-Τοποθέτηση – βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317)
-Βελτίωση οδοστρώματος – Δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων σε συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής ιδιαίτερα σε τμήματα έντονων οριζοντιογραφικών (στροφές) και μηκοτομικών (έντονες κλίσεις) μεταβολών
-Εγκατάσταση – Βελτίωση διαχείρισης ομβρίων για την ορθή και ταχεία απαγωγή των ομβρίων από το οδόστρωμα
-Εγκατάσταση – Βελτίωση οδοφωτισμού για τη βελτίωση του οδοφωτισμού της οδού, ιδιαίτερα ισόπεδων κόμβων, μεταβολής του πλάτους της διατομής
-Κατασκευή έγγλυφων ή ανάγλυφων ραβδώσεων για τη δημιουργία επιφανειών που θα προειδοποιούν έγκαιρα με ηχητική όχληση τους οδηγούς ώστε να μειώσουν την ταχύτητά τους.