Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Το έργο συντίθεται από τις κατηγορίες εργασιών: Οδοποιίας και Ηλεκτρομηχανολογικών και αφορά εργασίες κατασκευής τριών μίνι κυκλικών κόμβων στον Δήμο Νοτίου Πηλίου, προϋπολογισμού 750.000,00 € (με το Φ.Π.Α. 24%).

Οι κυκλικοί κόμβοι

-Κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Βόλου- Νεοχωρίου με την Επαρχιακή οδό Καλών Νερών-Μηλεών.

-Κυκλικός Κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Νεοχωρίου -Τσαγκαράδας με την οδό Μηλιές – Τσαγκαράδα.

-Κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση της Εθνικής οδού Νεοχωρίου -Τσαγκαράδας με την Επαρχιακή οδό Αργαλαστή – Συκή.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/02/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Next Generation EU, μέσω της Πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».