ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. Απόφασης 31/2023
Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 « Νέα Αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης »
2. Τις διατάξεις του αρ. 94 παρ. 4 περ. 27 του Ν N3852/2010.
3. Tα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή μας.
4. Τις ενημερώσεις και προβλέψεις της Πολιτικής Προστασίας.
5. Τον απαιτούμενο προγραμματισμό ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες.
6. Την ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νοτίου Πηλίου.
7. Την δυνατότητα τηλεκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την αναστολή λειτουργίας την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 όλων των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, εκτός από:
• Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Καλών Νερών
• Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Άνω Γατζέας
• Ο Παιδικός Σταθμός Κορώπης που θα λειτουργήσουν κανονικά.
Τα μαθήματα δύναται να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Νομού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ