ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 29/7/2023-7/8/2023

Υποσημείωση :

Μπορείτε να δείτε τον πινάκα κατανομής θέσεων στην συνημμένη Απόφαση ΔΣ