Σύμφωνα με τις αριθμ. 11/2015 (ΑΔΑ:ΩΣΒΠΩΚΧ-ΣΛ3),331/2017(ΑΔΑ:ΩΚ40ΩΚΧ-Δ8Λ) Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νοτίου Πηλίου και την 28/2024 ΑΔΑ: 621ΥΩΚΧ-Z9Ψ Απόφαση Δημάρχου ορισμού Επιτροπής Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.
Σας γνωρίζουμε ότι όσοι επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου να καταθέσουν-αποστείλουν αίτηση, στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, έως τις 25/04/2024 (τελευταία παράταση, θα ακολουθήσει έλεγχος και ανάλογες κυρώσεις).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1)ΑΙΤΗΣΗ (σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπηρεσίας)
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ
α) Αντίγραφο αδείας ή γνωστοποίησης καταστήματος
β) Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο
γ) Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου θεωρημένο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και
δ) Απόδειξη καταβολής τέλους χρήσης, (πληρωμή του τέλους θα γίνεται κατόπιν κατάθεσης των όλων των ανωτέρω προβλεπόμενων δικαιολογητικών και κατόπιν ελέγχου από το αρμόδιο τμήμα.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
α) Διπλότυπο Δήμου για την πληρωμή τελών κοινόχρηστου χώρου
β) Υπ. Δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή τ.μ. του χώρου, της άδειας κ.λ.π.
γ) Δημοτική ενημερότητα του Δήμου.

Σε περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί παρόμοια άδεια τα προηγούμενα χρόνια να προσκομισθεί αντίγραφό της.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
– Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων
– Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑΜΕΑ)
– Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.)
– Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγού όδευσης τυφλών
– Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
– Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων, τις απορροές των ομβρίων και τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης
Επιπροσθέτως, τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι από πλευράς του Δήμου θα γίνονται έκτακτοι έλεγχοι, για την αυθαίρετη χρήση–κατάληψη, κοινόχρηστου χώρου και σας παρακαλούμε όπως διευθετήσετε την υπόθεσή σας ώστε να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να επιβάλουμε χρηματικά πρόστιμα όπως ορίζεται από τον κανονισμό.

Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο
e-mail: dimos.notiou.piliou@gmail.com
είτε στο Δημαρχείο μετά από τηλεφωνικό ραντεβού.
Tηλέφωνα επικοινωνίας: 2423350114 (Γραμματεία- Πρωτόκολλο Δήμου Ν. Πηλίου).
2423350126 (Τμ. Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης)

Εκ του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δήμου Νοτίου Πηλίου