«Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής  την 13η του μηνός Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η  μεσημβρινή για τη συζήτηση και  λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.