Αυτοτελές Λιμενικό Γραφείο
Αρμόδια Υπηρεσία: Δήμαρχος