Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 54
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ3ΩΚΧ-5Χ0 09/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 53
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ3ΩΚΧ-9Ψ5 09/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 53 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 52
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ3ΩΚΧ-ΚΒΞ 09/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 52 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 51
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ3ΩΚΧ-ΝΛΧ 09/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 51 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 50
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-Ο2Κ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 50 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 49
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-ΣΘΘ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 49 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 48
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-ΖΚ1 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 48 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 19
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-8ΣΙ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 18
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-600 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 18 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 47
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-Τ0Τ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 47 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 46
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-Α1Ζ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 46 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 45
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-ΓΗ5 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 45 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 44
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-ΔΥΗ 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 44 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 43
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-22Ω 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 43 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 42
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΥΩΚΧ-9Σ6 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 42 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 41
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΚΧ-ΦΙΠ 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 41 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 40
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΚΧ-ΙΧ9 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 40 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 39
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΚΧ-Τ9Λ 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 39 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΚΧ-8ΧΥ 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΚΧ-ΣΧ2 06/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 614 615 616 617 618 624