ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 7ΧΨ7ΩΚΧ-8ΑΞ 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 511/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΕΚΤΩΠΩΤΩΝ Κ.Α. ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 677ΗΩΚΧ-ΡΤΣ 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 509/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 77ΝΦΩΚΧ-ΦΨ3 26/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 510/2016A ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 64ΚΠΩΚΧ-ΧΗΥ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 249/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΠΚ9ΩΚΧ-ΦΘΝ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 246/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω0ΩΝΩΚΧ-ΑΒ1 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 247/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΕΣΑΩΚΧ-ΧΨΡ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 245/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΗΒΒΩΚΧ-2ΗΠ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 248/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΘΣΩΚΧ-ΘΘΥ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 504/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 73ΤΤΩΚΧ-ΣΚ2 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 506/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 67ΣΗΩΚΧ-ΤΘΣ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 503/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 753ΛΩΚΧ-ΚΒΘ 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 505/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΧ5ΩΚΧ-Χ6Ε 24/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 507/2016A ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΩΘΩΚΧ-ΒΘ9 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 464/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΖΡΗΩΚΧ-ΗΣ6 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 210/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ο9ΠΩΚΧ-3ΙΣ 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 244/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 7ΚΦ3ΩΚΧ-ΜΓΛ 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 242/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΒΗΗΩΚΧ-ΣΙΔ 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 502/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΑΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 75Τ3ΩΚΧ-ΒΜ2 20/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 500/2016Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ Κ.Α ΒΘΜΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΤΩΚΧ-Ν4Π 20/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 238/2016Β ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 612 613 614 615 616 757