Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 316
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΒ8ΩΚΧ-ΝΡ2 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 316 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 315
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9Ι0ΑΩΚΧ-362 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 315 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 314
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ε77ΩΚΧ-ΞΕΥ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 314 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 313
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΥ6ΩΚΧ-ΝΘ5 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 313 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 312
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΝ4ΘΩΚΧ-7ΘΦ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 312 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 311
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ3ΖΝΩΚΧ-ΡΛΚ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 311 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 310
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΑΡ3ΩΚΧ-ΟΟΔ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 310 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 309
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΝΦΩΚΧ-ΜΧΜ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 308
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΦΤΜΩΚΧ-ΙΩ7 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 308 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 307
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΟΔΩΚΧ-ΘΑΤ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 307 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 306
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Σ7ΣΩΚΧ-ΛΣ6 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 306 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 305
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΠΦΔΩΚΧ-Π9Γ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 305 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 304
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9Ρ44ΩΚΧ-4ΞΠ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 304 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 303
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΚΒΩΚΧ-Ξ5Τ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 302
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΥΔΦΩΚΧ-ΣΨΡ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 302 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 301
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΧΞ2ΩΚΧ-ΜΧ1 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 301 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 300
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΤΠΣΩΚΧ-ΟΩΞ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 300 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 299
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΝΣΩΚΧ-ΓΩΑ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 299 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 298
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΧΨ6ΩΚΧ-Η4Ξ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 298 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 297
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9Β87ΩΚΧ-ΖΛΙ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 297 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 4 413