Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 296
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ7Π8ΩΚΧ-ΑΥ0 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 296 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 295
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΥ3ΙΩΚΧ-Β9Ω 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 295 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 294
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ14ΟΩΚΧ-Ι5Ζ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 294 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 293
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΕΣ3ΩΚΧ-7ΟΦ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 293 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 292
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΧ3ΩΚΧ-ΠΤΚ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 292 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 291
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΒ04ΩΚΧ-ΒΣΥ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 291 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 180
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ0ΖΩΚΧ-430 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 180 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 179
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΔΑΩΚΧ-ΔΑΨ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 179 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 178
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6Ψ2ΛΩΚΧ-Ρ05 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 178 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 177
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω2ΨΩΩΚΧ-Η98 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 177 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 176
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΞΩΧΩΚΧ-Η2Ξ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 176 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 175
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΙΩΧΩΚΧ-Δ59 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 175 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 174
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 666ΜΩΚΧ-ΛΥΦ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 174 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 173
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΝΝΩΚΧ-0Β8 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 173 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 172
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΣ91ΩΚΧ-ΣΥΖ 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 172 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 171
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΑΑΡΩΚΧ-ΨΘ7 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 171 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 170
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΤ7ΩΚΧ-1Ε9 07/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 170 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 288
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΓ4ΩΚΧ-ΤΡ3 03/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 288 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 166
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ1ΜΠΩΚΧ-Β8Ο 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 166 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 165
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΟΚΥΩΚΧ-ΦΧ2 01/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 165 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 4 5 413