ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 73/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω9ΜΙΩΚΧ-ΠΙ6 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 629/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 74/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ψ0ΝΡΩΚΧ-ΤΗ2 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 629/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 76/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΚΟΥ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΘ6ΖΩΚΧ-93Β 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 631/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 77/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΙΝΑΣ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 9ΟΝΕΩΚΧ-85Ο 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 632/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 78/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΞΞΩΚΧ-8ΜΣ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 633/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 79/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΑΗΩΚΧ-Υ79 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 634/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 80/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΩΝ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΗΛΕΩΝ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 65ΓΒΩΚΧ-Ο37 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 635/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 81/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΛΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ»
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΡΜΓΩΚΧ-ΝΗΜ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 636/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 82/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΕΤΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω8ΦΣΩΚΧ-ΖΡΩ 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 637/2018/Α ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018/ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΥΤΗΣ (Γ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΕ3ΩΚΧ-Π4Α 15/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 603/2015/Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης περί αποδοχής επιχορήγησης για τη συντήρηση των διδακτηρίων (ΚΑΠ 2017)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΕΔΩΚΧ-2ΤΥ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 616/2018/Α ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 281/2018/B
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΑΝΩΚΧ-ΩΜΔ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 281/2018/B ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 600/2018/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΣΑ1ΩΚΧ-1ΜΕ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 600/2018/Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 599/2018/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 645ΡΩΚΧ-2ΙΛ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 599/2018/Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 598/2018/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: Ω8Β9ΩΚΧ-7ΔΡ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 598/2018/Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 597/2018/Α
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΧΓΝΩΚΧ-ΓΥΤ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 597/2018/Α ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 596/2018/A
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΟ6ΩΚΧ-5ΒΞ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 596/2018/A ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΑΠ 2017)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΤΖΣΩΚΧ-ΨΡ8 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 275/2018/Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (2018 Γ)
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΘΛΩΚΧ-ΧΟ9 08/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 268/2018/Β ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 500 501 502 503 504 735